Podpora vzdelávania v oblasti

od | 25. marca 2022 | Nezaradené

Aby mohla oblasť napredovať a rozvíjať sa, je potrebné, aby sa rozvíjali aj jej členovia, tak zbory a oddiely, ako aj jednotlivci. Vedomí si toho, že v  každom zbore a u každého dobrovoľníka doma je situácia na razvoj iná, chceli by sme podať pomocnú ruku tým, ktorých v ich osobnom rozvoji môžu brzdiť nepriaznivé podmienky (finančné, osobné, …). Preto aj cieľom našej snahy je nastavenie pomoci a podpory členov oblasti tak, aby boli nielen cielené a účinné, ale aj transparentné a prístupná pre všetkých tých, ktorí to naozaj potrebujú. V rámci našich doterajších možností a schopností sme v oblastnej rade momentálne schopní priniesť vám pomoc v nasledovných bodoch:

Materiálna pomoc

 1. Zapožičanie materiálov (príručky, dostupná literatúra, …)
 2. Kúpa literatúry – pre novovznikajúce zbory
  1. plná suma – vodcovská príručka
  2. 25% = na príručky k jednotlivým vekovým kategóriám (1ks na zbor)
  3. pomoc pri vybavovaní ,,štartovacieho balíčka” pre novovznikajúce jednotky z ústredia SLSK

Personálna pomoc

 • odporúčania
 • tútorstvo/ poradenská činnosť niekoho z oblastnej rady/povereného dobrovoľníka oblastnou radou

Finančná pomoc

 • Žiadosti na podporu budeme prijímať 2x do roka, každá žiadosť prejde schvaľovaním oblastnej rady
 • Finančná pomoc je určená predovšetkým pre jednotlivca zo zboru s nulovým alebo veľmi nízkym príjmom v prípade, že tento si nedokáže zabezpečiť úhradu finančných nákladov z vlastných zdrojov
 • o poskytnutí finančnej podpory bude uzatvorená vzájomná dohoda
 1. 100% na vodcovskú školu a iné nevyhnutné vzdelávanie (kurz účtovníctva, kurz pp a pod.) 
 • pre členov z novovznikajúcich jednotiek alebo dlhodobo (poddimenzovaných) jednotiek
 • s podmienkou úspešného absolvovania kurzu
 • pomoc bude rozdelená na 50% sumy na začiatku, 50% po absolvovaní
 • v prípade neabsolvovania vzdelávania sa finančná pomoc vráti oblasti
 1. pomoc v % podľa dohody (max. do výšky 50%) preplatenie finančných nákladov spojených s registračným poplatkom na vzdelávanie
 • v prípade, ak je takéto vzdelávanie potrebné pre efektívne fungovanie zboru (absencia kvalifikovaných vodcov a pod – LRŠ, VLŠ, špecializované kurzy = účto…)
 • možná spoluúčasť zboru – pomoc s dojednaním pomoci, hľadaním alternatív
 • podmienka úspešné absolvovanie vzdelávania
 • v prípade neabsolvovania vzdelávania sa finančná pomoc vráti
 1. bezúročná pôžička (do 200 €) na vzdelávací kurz
 • v prípade, ak je takéto vzdelávanie potrebné pre efektívne fungovanie zboru a člen nedokáže jednorázovo zaplatiť účastnícky poplatok a v dlhšom časovom horizonte by vedel byť účastný na splácaní dohodnutej sumy v dohodnutom rozsahu
 • podmienka úspešné absolvovanie vzdelávania
 • v prípade neabsolvovania vzdelávania sa finančná pomoc vráti

Tieto možnosti a ich podmienky sú živým priestorom, ktorý sa môže meniť podľa aktuálnych podmienok v oblasti (napr.finančných možností a príjmov, personálnych možností a kapacít v oblasti, a pod.). V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom mailu, radi vám odpovieme.

Prečítaj si…

Nitrianske skautské dni 2020

Nitrianske skautské dni 2020

Všetkých srdečne pozývame na oblastné otvorenie skautského roka na Nitrianskych skautských dňoch 2020, ktoré sa uskutočnia v septembri. Témou tohto ročníka je “NO COMFORT” a registrácia je k dispozícii odo dnešného dňa.

Orol – nový oblastný vodca

Orol – nový oblastný vodca

V nasledujúcich riadkoch Vám, drahé skautské sestry a bratia, priblížime a predstavíme nového oblastného vodcu skautskej oblasti kniežaťa Pribinu – Nitra, Orla. Vlastným menom Rastislav Lukáč začal skautovať v júni 1990 v Sabinove, aktuálne pracuje v spoločnosti...

100 rokov skautingu na Slovensku

100 rokov skautingu na Slovensku

V sobotu, 23.11.2013, oslavovali skauti 41. zboru T. G. Masaryka 100. výročie založenia skautingu na Slovensku. Stretli sa tu mladší i starší skauti z 1. oddielu Hok-a-Taka z Topoľčianok a z 2. oddielu Buen Camino z Volkoviec. Oslavy začali v Kostole sv. Jakuba vo...