Oblasť

zborov

oddielov

skautov

Skautská oblasť kniežaťa Pribinu je organizačná jednotka Slovenského skautingu, pričom združuje skautské jednotky v nitrianskom regióne. Našim poslaním je uľahčovať činnosť pridruženým jednotkám (zabezpečujeme poradenskú a informačnú službu a koordinujeme ich spoluprácu), napomáhať pri vzniku nových oddielov v mestách a obciach. Okrem toho organizujeme vzdelávacie aktivity a zabezpečujeme zvyšovanie odbornej kvalifikácie dobrovoľníkov a činovníkov pôsobiacich v pridružených jednotkách.

OBLASTNÁ RADA

Výkonným orgánom skautskej oblasti je oblastná rada, ktorej členovia a členky sú do funkcie volení každé 3 roky. Všetci členovia a členky oblastnej rady zastávajú dobrovoľnícke funkcie a zodpovedajú najmä za koordináciu činnosti našej skautskej oblasti, kvalitu vzdelávania, komunikáciu a rozvoj skautingu.

Rastislav Lukáč

Štatutár

Rastislav Lukáč

Popis

Eva Novotná

Zástupkyňa štatutára | Kontakt pre médiá

Eva Novotná

Popis

Lenka Šubová

Inštruktorka

Lenka Šubová

Popis

Veronika Čuláková

Rozvojárka

Veronika Čuláková

Popis

Matúš Paprnec

Hospodár

Matúš Paprnec

Popis

Jakub Tuška

Zahraničná spojka

Jakub Tuška

Popis

Blažena Bieliková

Členka OR pre historickú komisiu

Blažena Bieliková

Popis

ROZŠÍRENÝ OBLASTNÝ TÍM

Všetky aktivity v našej skautskej oblasti robíme robíme v spolupráci dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami rozšíreného oblastného tímu. Pomáhajú nám personálne zabezpečiť naše kurzy a podujatia, poskytujú nám svoju expertízu a tejto výpomoci venujú nemálo času. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky rozšíreného oblastného tímu sú do svojej funkcie menovaní/é a môžeš byť medzi nimi aj ty!

Dávid Solčiansky

Dávid Solčiansky

Koordinátor programu

Peter Dudák

Peter Dudák

Web administrátor

Jakub Uher

Jakub Uher

Zahraničný tím

Maroš Marko

Maroš Marko

Zahraničný tím

Michaela A. Bahelková

Michaela A. Bahelková

Programový tím

Nina Lapčíková

Nina Lapčíková

programový tím

Milan Bako

Milan Bako

Programový tím

Ema Brozmanová

Ema Brozmanová

programový tím

Samuel Šabík

Samuel Šabík

ORK tím

Angelika Blažková

Angelika Blažková

ORK tím

Samuel Šabík

Samuel Šabík

ORK tím

Angelika Blažková

Angelika Blažková

ORK tím

Chceš sa pridať? Pozri na aktuálne voľné dobrovoľnícke ponuky.

Zbory v našej oblasti

8. zbor Veľká Medvedica Bošany

22. zbor Mamut Chynorany

23. zbor Nitrava Nitra

1. Skautský oddiel Alfy a Omegy Cabaj-Čápor (23. zbor)

26. zbor sv. Cyrila a Metoda Výčapy-Opatovce

41. zbor T. G. Masaryka Topoľčianky

44. zbor Egrešov Nitra

45. zbor Posledného spojenectva Veľké Zálužie

144. zbor Posolstva B. P. Vráble

50. zbor A. Dubčeka Nové Zámky

História skautskej oblasti kniežaťa Pribinu

Súčasná Skautská oblasť kniežaťa Pribinu so sídlom v Nitre, ako administratívno-organizačná jednotka novodobej organizácie Slovenský skauting, vznikla až v marci 1998. No ak sa hlbšie pozrieme na dejiny skautského hnutia v našom regióne, zistíme že naša skautská oblasť mala svojich „predchodcov“ už v období prvej Československej republiky.